دانلود رام رسمی ۴٫۴٫۲ GALAXY Note Ⅱ GT-N7105T فایل فلش

Model GT-N7105T
Model name GALAXY Note Ⅱ
Country Australia
Version Android 4.4.2
Changelist ۳۶۲۴۹۵۴
Build date Thu, 18 Dec 2014 09:18:12 +0000
Security Patch Level N/A
Product code XSA
PDA N7105TDVUFNL1
CSC N7105TXSAFNL1
اضافه‌کردن به سبدخرید

دانلود رام رسمی ۴٫۴٫۲ GALAXY Note Ⅱ GT-N7105T فایل فلش

دانلود رام رسمی ۴٫۴٫۲ GALAXY Note Ⅱ GT-N7105T فایل فلش

دانلود رام رسمی ۴٫۴٫۲ GALAXY Note Ⅱ GT-N7105T فایل فلش